browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Unit Kokurikulum

manual pengurusan kokum 2013 (Repaired) (Repaired)

Klik Pada Gambar

1.  KONSEP

1.1  Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut  kesesuaian sesuatu aktiviti.  Dengan andaian bahawa murid­murid tidak mendapat  pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai  pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani  dan pembentukan nilai­nilai estetika serta sosial yang positif.  Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota  masyarakat adalah perlu,  berasaskan kepada anggapan bahawa:

1.2

1.2.1  Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental  (akademik)  dengan  perkembangan  sahsiah  yang bersepadu

1.2.2  Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan;

1.2.3  Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya;

1.2.4  Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat dan  negara;

1.2.5  Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid­murid.

2. MATLAMAT

Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan  Negara.  Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1  Menyemai kesedaran murid­murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan;

2.2  Menyeimbangkan antara  perkembangan  mental  dengan perkembangan rohani,  jasmani dan emosi murid­murid;

2.3  Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah;

2.4  Membina  dan  meningkatkan minat dan bakat murid­murid dalam aktiviti yang  diceburi;

2.5  Membina dan meningkatkan disiplin murid;

2.6  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan;

2.7  Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara  sekolah   dan masyarakat;

2.8  Mewujudkan sekolah berwatak.

3.STRATEGI

Untuk  mencapai  matlamat  tersebut,  berikut  adalah  beberapa  strategi  pelaksanaannya:

3.1  Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah;

3.2  Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan  dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut,  dengan tujuan memberi peluang  kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan;

3.3  Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum,  yang  sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

3.4  Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat;

3.5  Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatua Ibu Bapa  Guru­Guru  (PIBG),  guru­guru  dan  murid­murid  dalam  perancangan  dan  pelaksanaan aktiviti kokurikulum;

3.6  Merancang  dengan  teliti  aktiviti  kokurikulum  bagi  mencapai  matlamat yang  dikehendaki;

3.7  Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan;

3.8  Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid;

3.9  Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan;

3.10  Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa  ke semasa.

4. PELAKSANAAN

4.1 Definisi

Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagaikegiatan kumpulan,  manakala Warta Kerajaan  bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan  No.94, Perundangan  A.P.U

(A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan­Peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan )  mendifinisikan kokurikulum seperti berikut:

“kegiatan kokurikulum” ertinya apa­apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada  proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid  peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran  dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.”

4.2 Jenis­Jenis Aktiviti

Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998, Jilid 42.No 11 Tambahan No.41 Perundangan P.U (A) 196, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan  sekolah daripada  kategori yang berikut:

4.2.1  Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam  Peraturan­Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

4.2.2  Hobi dan rekreasi;

4.2.3  Sukan dan permainan;

4.2.4  Badan beruniform;  atau

4.2.5  Apa­apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.

4.3  Peruntukan masa

Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967,  Jilid 11,  Bil. 27, No. 5652 telah membuat ketetapan  pembahagian  masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut.  Sekolah Menengah Peruntukan masa  Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967,  Jilid 11,  Bil. 27, No. 5652 telah membuat  ketetapan  pembahagian  masa untuk Kokurikulum.

Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2, jelas dinyatakan kuasa yang  diberikan kepada Pendaftar, Penolong Pendaftar, menjalankan semua kuasa dan fungsi  yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa­apa sekatan yang dikenakan  oleh Ketua Pendaftar.

4.4.1  Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru:

a.  Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah  dilantik oleh Menteri.

b.  Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah  dilantik oleh Menteri;  Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi  setiap  Negeri, dan boleh melantik apa­apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong  Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud  akta ini;

d.  Timbalan Ketua Pendaftar, Pendaftar, dan Penolong Pendaftar hendaklah  di bawah  arahan dan kawalan Ketua Pendaftar;

e.  Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsi­fungsi yang  diberikan kepadanya oleh Akta ini, dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi­fungsi  sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar

f.  Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang  diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta  ini,  tertakluk kepada apa­apa  sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar .

4.4.2  Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik  guru sebagai guru penasihat  bagi menjalankan tugas­tugas dalam  aktiviti  kokurikulum  berdasarkan peruntukan yang sedia ada.

 

BADAN BERUNIFORM

BIL

TARIKH

MASA

GERKO

1 19 JANUARI (SABTU) 0700-0800 MESYUARAT AGUNG TAHUN 2013
2 19 JANUARI (SABTU) 0800-0900 PERJUMPAAN (GERKO 1)
3 19 JANUARI (SABTU) 0920-1020 PERJUMPAAN (GERKO 2)
4 19 JANUARI (SABTU) 1020-1120 PERJUMPAAN (GERKO 3)
5 13 APRIL (SABTU) 0700-0800 PERJUMPAAN (GERKO 4)
6 13 APRIL (SABTU) 0800-0900 PERJUMPAAN (GERKO 5)
7 13 APRIL (SABTU) 0920-1020 PERJUMPAAN (GERKO 6)
8 13 APRIL (SABTU) 1020-1120 PERJUMPAAN (GERKO 7)
9 17 MAY (JUMAAT) 3 HARI KEM PERDANA HARI PERTAMA
10 18 MAY (SABTU) KEM PERDANA HARI KEDUA
11 19 MAY (AHAD) KEM PERDANA HARI KETIGA
12 29 JUN (SABTU) 0700-0800 PERJUMPAAN (GERKO 8)
13 29 JUN (SABTU) 0800-0900 PERJUMPAAN (GERKO 9)
14 29 JUN (SABTU) 0920-1020 PERJUMPAAN (GERKO 10)
15 29 JUN (SABTU) 1020-1120 PEMBUBARAN AHLI JAWATAN KUASA SESI 2012
16 15 MAY (RABU) SEHARI SAMBUTAN HARI KOKURIKULUM SEKOLAH(HARI GURU)
17 25 JUN 2 HARI PERTANDINGAN PERBARISAN BADAN BERUNIFORM (SUKAN TAHUNAN)
18 26 JUN LATIHAN PERBARISAN BADAN UNIFORM (SUKAN TAHUNAN)

18 AKTIVITI DILAKSANAKAN DAN DICATATKAN DALAM BUKU GERKO PELAJAR

KELAB DAN PERSATUAN

BIL

TARIKH

MASA

GERKO

1 23 Februari (Sabtu) 0700-0800 MESYUARAT AGUNG TAHUN 2013
2 23 Februari (Sabtu) 0800-0900 PERJUMPAAN (GERKO 1)
3 23 Februari (Sabtu) 0920-1020 PERJUMPAAN (GERKO 2)
4 23 Februari (Sabtu) 1020-1120 PERJUMPAAN (GERKO 3)
5 22 Jun (Sabtu) 0700-0800 PERJUMPAAN GERKO 4
6 22 Jun (Sabtu) 0800-0900 PERJUMPAAN GERKO 5
7 22 Jun (Sabtu) 0920-1020 PERJUMPAAN GERKO 6
8 22 Jun (Sabtu) 1020-1120 PEMBUBARAN AHLI JAWATAN KUASA SESI 2012
9 AKAN DIBERITAHU OLEH PENGELOLA SEHARI KEM SEMARAK MINDA (UBK)
10 AKAN DIBERITAHU OLEH PENGELOLA 0700… MINGGU ANTI DADAH
11 AKAN DIBERITAHU OLEH PENGELOLA 3 HARI MINGGU BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
12 BULAN KEMERDEKAAN

12 AKTIVITI DILAKSANAKAN DAN DICATATKAN DALAM BUKU GERKO PELAJAR

SUKAN  DAN PERMAINAN

BIL

TARIKH

MASA

GERKO

1 2 Mac (Sabtu) 0700-0800 MESYUARAT AGUNG TAHUN 2012
2 2 Mac (Sabtu) 0800-0900 TEORI: PENGENALAN ASAS SUKAN DAN PERMAINAN
3 2 Mac (Sabtu) 0920-1020 PRAKTIKAL: FISIOLOGI SUKAN
4 2 Mac (Sabtu) 1020-1120 TEORI : PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
5 14 September (Sabtu) 0700-0800 PRAKTIKAL: TEKNIK DAN KEMAHIRAN
6 14 September (Sabtu) 0800-0900 TEORI: KECEDERAAN DALAM SUKAN
7 14 September (Sabtu) 0920-1020 PRAKTIKAL: PENGURUSAN SUKAN
8 14 September (Sabtu) 1020-1120 TEORI:KEPIMPINAN SUKAN
9 12 JANUARI (SABTU) 1 HARI MERENTAS DESA SESI 2013
10 6 FEBRUARI*** 1 HARI SUKANTARA FASA SATU
11 8 FEBRUARI*** SEHARI SUKANTARA FASA DUA
12 27 JUN (KHAMIS) SEHARI KEMUNCAK SUKAN TAHUNAN

12 AKTIVITI DILAKSANAKAN DAN DICATATKAN DALAM BUKU GERKO PELAJAR

BADAN BERUNIFORM

BIL

BADAN BERUNIFORM

KELAS

1

KADET BOMBA

1E, 1D

2

KADET POLIS

2D, 2E

3

KADET REMAJA SEKOLAH

1C, 1B

4

PENGAKAP

2A, 3A

5

PANDU PUTERI

3C, 3D

6

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

3E, 4E

7

PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

2B, 2C

8

TAEKWONDO (WTF)

DEWAN

9

PERSATUAN SILAT

PERKARANGAN KANTIN

*Badan Beruniform juga boleh menggunakan padang untuk aktiviti luar tetapi keselamatan pelajar perlu sentiasa dipantau.

KELAB DAN PERSATUAN

 

BIL

KELAB / PERSATUAN

KELAS

1

KELAB PENGGUNA

2E

2

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

2C

3

PERSATUAN BAHASA MELAYU

1E

4

PERSATUAN GEOGRAFI

1D

5

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

1C

6

PERSATUAN SEJARAH

1B

7

PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

3E

8

PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP

2D

9

KELAB ICT

3B

10

PERSATUAN SPBT

2B

11

KKJR

4F

12

KELAB ALAM SEKITAR DAN SERASI

1A

13

KELAB SENI BUDAYA DAN KOIR

DEWAN

14

KELAB SENI VISUAL DAN REKAAN

4E

15

KELAB SETIA DAN RUKUN NEGARA

3A

16

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

2A

17

KELAB PERLANCONGAN

MAKMAL SAINS SUKAN**

18

KELAB KOPERASI SEKOLAH

KOPERASI

19

PERSATUAN KAUNSELING DAN KERJAYA

BILIK UBK

SUKAN DAN PERMAINAN

 


BIL

SUKAN DAN PERMAINAN

TEMPAT

KELAS

1

BADMINTON

DEWAN

1E, 1D

2

BOLA JARING

PADANG

2C, 2D

3

BOLA SEPAK

PADANG

2D, 2E

4

BOLA TAMPAR

GEL. BOLA TAMPAR

1B, 1C

5

HOKI

PADANG

3C, 3D

6

CATUR

PADANG

3E, 4E

7

SEPAK TAKRAW

GEL. SEPAK TAKRAW

2A, 3A

8

TENIS & PING PONG

RUANG LEGAR DEWAN

4F, 5A

 

* Untuk Perjumpaan Sukan dan Permainan, ketua guru penasihat disarankan membahagikan pelajar mengikut 2 kumpulan (Kumpulan Amali Dan Kumpulan Teori) agar memudahkan pengurusan bilangan pelajar yang ramai.

BIL

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

1

Mesyuarat J/K Kokurikulum

/

/

/

/

2

Pendaftaran Keahlian Unit Kokurikulum

/

3

Mesyuarat Agung Unit Kokurikulum

/

4

Mesyuarat Rumah Sukan

/

/

5

Latihan Merentas Desa

/

6

Kejohanan Merentas Desa Sekolah

/

7

Latihan Olahraga

/

8

Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah

/

9

Pertandingan Antara Rumah-Rumah Sukan

/

/

/

10

Perjumpaan Mingguan Unit Kokurikulum

/

/

/

/

/

/

/

11

Pertandingan Kawat Kaki Badan Beruniform SMK Segama

/

12

Perkhemahan Perdana Badan Beruniform SMK Segama

/

13

Kursus Kepimpinan Pelajar

/

14

Latihan Pasukan Permainan Sekolah

/

/

/

/

/

/

/

/

15

Kemaskini Papan Kenyataan

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

Hari Kokurikulum Sekolah

/

17

Hari Anugerah Qualiti Kokurikulum

/

18

Pengisian 10 % Markah Tahunan Kokurikulum

/

/

/

19

Anugerah Badan Uniform Cemerlang

/

20

Pengurusan Fail Kokurikulum

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21

Pertandingan Dalaman Kelab/Persatuan

/

/

/

/

/

 

Nota

 • Aktiviti  kokurikulum akan dikurangkan dari 10 Julai 2013 sehingga 10 Ogos 2013 untuk menghormati bulan Ramadhan.
 • Tarikh adalah tertakluk kepada perubahan.

 

SENARAI TUGAS DAN PERANAN KOKURIKULUM

 

Penyelaras Badan Beruniform: Cik Arania Abd Rashid

Bil Unit Beruniform Ketua Guru Penasihat Catatan
1. Kadet Remaja Sekolah Kadir Nanrang
 1. Dexter Silam(P)
 2. Kooi Lai Ping (Fail)
 3. Tai Hing Foon
 4. Sufiah Abu Bakar
 5. Suhaina Mohd Faris
 6. Jindah Eku
 7. Mohd Faizal Razali
 8. Herlina Sulaiman
 9. Sukaina Masaliang
Pentadbiran
2. Kelab Taekwondo (WTF) Redzuan Muhamad
 1. Ramdan Shariff Alias(P)
 2. Asma Huridi@ Nurasma  (Fail)
 3. Richeal Phil Thien Kim How
 4. Nurul Fadhilah Che Isa
3. Pengakap Jasman Jalilul
 1. Mohd Hafiz B. Ahmad(P)
 2. Agnes Areno (Fail)
 3. Norzalina Mohd Azlan Tsen
 4. Ruslin Dani
 5. Christine Donald
 6. Nilmah Nasaru
Guru Akademik akan menyelia Pengakap Kelana Pra –U.
4. Pandu Puteri Cham Pui Lin
 1. Jacquline Elizabeth P. (P)
 2.  Azla Ya’akub(Fail)
 3. Saidatul Aini Abdul Aziz
 4.  Kuah Chuen Huei
 5. Jessica Lau Siew Phing
5. Kadet Polis Mogan Iyannar
 1. Kamaruddin Sudin (P)
 2. Siti Zaidah Ismail (Fail)
 3. Suzilawati Mohamad
 4. Juraili Juremi
 5. Mohd Afri Tangilol
6. Kadet Bomba dan Penyelamat Yunus Lausu
 1. Azman Lamba(P)
 2. Nurhafizah Sahat(Fail)
 3. Karlina Hamid
 4. Arwan Aripin
 5. Mohd Hatta Asali
7. Persatuan Bulan Sabit Merah Mohd Nazriman Nor
 1. Nurki B. Piritus (P)
 2. Kamilah Mohd Ali (Fail)
 3. Syariff Nureddin
 4. Chung Tze Bing
 5. Eldrina Jubilek
Guru Pendidikan Khas akan menyelia Pelajar PBSM Pendidikan Khas
8. PPIM Normajidah Ali

 

 1. Noorbaatun Adawiyah Asli (P)
 2. Roniza Darus (Fail)
 3. Zaitul Farah Ramli
 4. Siti Baiduri Mohamad
 5. Nik Azlinda Nik Ali

9Persatuan SilatSaharuddin Landide

 1. Oziah Rudin (Fail)
 2. Rosnawati Tipu

10Kadet Pertahanan Awam 

 1. 1. 

  

  P=Penolong Ketua Guru Penasihat

Fail= Guru Penasihat Khas Pengurusan Fail 

 

SUKAN DAN PERMAINAN

 

Penyelaras Sukan Dan Permainan: En. Mogan a/l  Iyannar

 

Bil Sukan Dan Permainan Ketua Guru Penasihat Catatan
1. Badminton Sufiah Abu Bakar
 1. Kuah Chuen Huei(Fail)
 2. Redzuan Muhammad
Memerlukan lebih guru disebabkan bilangan pelajar ramai
2. Softball Syariff Nureddin
 1. Suzilawati Mohamad(Fail)
 
3. Bola Tampar Nilmah Nasaru
 1. Asma @ Nurasma(Fail)
 2. Mohd Faizal Razali

 

Memerlukan lebih guru disebabkan bilangan pelajar ramai
4. Bola Jaring Norzalina Mohd Azlan
 1. Agnes Areno

 

 
5. Sepak Takraw Ruslin Dani
 1. Jasman Jalilul(P/Fail)
 
6. Hoki Mohd Hafiz B. Ahmad
 1. Christine Donald(P/Fail)
 
7 Tennis/Ping Pong Ramdan Sharif Alias
 1. Tn Haji Saharudin (Fail)
 2. Arwan Aripin (P)
 
8. Kelab Catur Richeal Phil Thien Kim How
 1. Kamal Ismil (Jurulatih)
 
9. Bola Sepak Mohd Hatta Asali
 1. Azman Lamba(P)
 2.  Yunus Lausu (Fail
 3. Mogan Iyannar
Memerlukan lebih guru disebabkan bilangan pelajar ramai

 

 

Kelab dan Persatuan

Penyelaras:

Kelab/Persatuan Bukan Berorientasikan Akademik: En. Ruslin Dani

Kelab /Persatuan Berorientasikan Akademik: En. Juraili Juremi

 

Bil Kelab Dan Persatuan Ketua Guru Penasihat Catatan
1. Kelab Pengguna Karlina Hamid Cham Pui Lin(P)Normajidah Ali (Fail)
2. Persatuan Pendidikan Islam Noorbaatun Adawiyah Asli Zaitul Farah Ramli(P/Fail)
3. Persatuan Bahasa Melayu Kamarudin Sudin  Oziah Rudin (P)Eldrina JubilekRosnawati Tipu(Fail) Memerlukan lebih guru disebabkan bilangan pelajar ramai
4. Persatuan Geografi Jessica Lau Siew Ping Siti Zaida Ismail(P/Fail)  
5. Persatuan Bahasa Inggeris Jacquline E. Perera Nurhafizah Sahat (P/Fail)  
6 Persatuan Sejarah Dexter Silam Sukaina Masaliang(P/Fail)  
7. Persatuan Sains Dan Matematik Nurul Fadhilah Che Isa Herlina Sulaiman (P/Fail)  
8. Kemahiran Hidup Juraili Juremi Nor Kamilah Mohd Ali (P/Fail)  
9. ICT   BERDASARKAN JAWATAN KUASA INDUK UNIT ICT 2013(SILA BERJUMPA PK KOKUM UNTUK MAKUMAT TENTANG TUGAS)
10. SPBT Arania Rasid BERDASARKAN JAWATAN KUASA INDUK UNIT SPBT 2013(SILA BERJUMPA PK KOKUM UNTUK MAKUMAT TENTANG TUGAS)
11. KKJR Chung Tze Bing Kadir Nanrang (P/Fail)  
12. Kelab Alam Sekitar dan SERASI Azla Ya’akub Jindah Eku(Fail)Kooi Lai Ping(P)  
13. Kelab Koir Dan Seni Budaya Mohd Afri Tangilol Nik Azlinda Nik Ali (P/Fail)  
14 Kelab Visual Dan Rekaan …………………………….. Mohd Khir Abu Bakar(P)
15. Kelab Setia Dan Rukun Negara Roniza Darus Saidatul Aini (P)Tai Hing Fong(Fail) Memerlukan lebih guru disebabkan bilangan pelajar ramai
16. Kelab Pelancongan Nurki bin Piritus Suhaina Mohd Faris (P/Fail)  
17. Kelab Koperasi Sekolah Mohd Faizal BERDASARKAN JAWATAN KUASA INDUK UNIT KOPERASI SEKOLAH 2013(SILA BERJUMPA PK KOKUM UNTUK MAKUMAT TENTANG TUGAS)
18. Kelab Bimbingan dan Kaunseling Siti Baiduri Mohamad BERDASARKAN JAWATAN KUASA INDUK UBK 2013(SILA BERJUMPA PK KOKUM UNTUK MAKUMAT TENTANG TUGAS)
19. Kelab Pencegahan Jenayah Saharuddin Landide BERDASARKAN JAWATAN KUASA INDUK UNIT KPJ 2013(SILA BERJUMPA PK KOKUM UNTUK MAKUMAT TENTANG TUGAS)

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.